درباره هورتات


موسسه فرهنگی هنری نقش مهر هور تات به فضل الهی با مدیریت منصوره هاشم زاده خامنه در تاریخ 13 مهر 1395 در اداره ثبت شرکت های تهران به شماره 30792 به ثبت رسید و پروانه فعالیت آن نیز در تاریخ 11 دی 1395 از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با عنوان دوره های آموزشی کوتاه مدت هنری در زمینه هنر های دستی صادر شد.